respect

Noticies Limit

Junio 2010 - Plataforma de formación IMFOF

Limit Tecnologies realizará para la empresa SVI, el desarrollo de una plataforma de formación profesional on line para el instituto municipal de formación empleo y fomento del ayuntamiento de Palma, para la creación y edición de cursos on line de formación ocupacional y la formación para emprendedores con la edición de su plan de empresa.

Juny 2010 - AD Ajuntament de Campos

Limit Tecnologies amb col.laboració de IN2 s’adjudiquen aquest concurs. Els objectius del projecte consisteixen principalment en la implantació d’un conjunt d’eines tecnològiques adreçades a :
a) Oferir informació sobre els serveis que ofereix l’Ajuntament de Campos i la Mancomunitat Migjorn de Mallorca.
b) Permetre la presentació de sol•licituds i recepció de notificacions pel mitjà telemàtic.
c) Millora i modernització de la gestió interna.

Juny 2010 - Sistema de Control d’Accés al centre històric de Son Servera

Limit Tecnologies instal•larà un Sistema de Control d’Accés als tres principals vials d’entrada al centre històric de Son Servera. El sistema es basa en pilones retràctils comandades per targetes de proximitat amb tecnologia RFID. El sistema es controlarà des de qualsevol punt autoritzat de la xarxa de dades de l’Ajuntament, ja que s’instal•larà fibra òptica per connectar els tres nodes de control.

Maig 2010 AD Ajuntament de Manacor

Limit Tecnologies amb col.laboració de IN2, guanyadors d’aquesta licitació. Es tracta d’un projecte de modernització tecnològica i adaptació de la llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics de l'Ajuntament de Manacor.
Els objectius del projecte consisteixen principalment en la implantació d'un conjunt d'eines tecnològiques adreçades a: oferir informació sobre els serveis que ofereix l'Ajuntament de Manacor, permetre la presentació telemàtica de sol•licituds i la notificació telemàtica, i la millora i modernització de la gestió interna.

Gener 2010 - AD Municipal Consell Eivissa

Limit Tecnologies amb col.laboració de IN2 s’adjudiquen aquest concurs. L’objecte del contracte és millorar la qualitat dels serveis prestats als ciutadans de l’illa d’Eivissa mitjançant el desenvolupament d’una plataforma SOA que donaria solució a l’ús de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, en totes les fases dels serveis públics oferts pels Ajuntaments, els Consells i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.