respect

Classificació Empresarial

Limit Tecnologies ha estat inscrita per la Junta Consultiva de Contractació del Ministeri d’Economia i Hisenda com empresa de serveis en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat en les següents classificacions:

V2 categoria D - Serveis de desenvolupament i manteniment de programes d'ordenadors (fins a més de 600.000 €)
V3 categoria B - Serveis de manteniment i reparació d'equips e instal.lacions informàtiques i de telecomunicacions ( fins a 300.000 €)
V5 categoria D - Serveis d'explotació i control de sistemes informàtics i infraestructures telemàtiques (fins a més de 600.000 €)

La classificació es un requisit indispensable per poder optar a qualsevol licitació al territori nacional. Aquesta acció s'emmarca dintre de l'estratègia d’expansió per part de la nostra empresa fora de les  Illes Balears.