respect

Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics de l'Ajuntament de Manacor

Implantació de la llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics de l'Ajuntament de Manacor.

L'objecte d'aquest concurs era la implantació de la llei 11/2007, d'accés electrònic del ciutadà als serveis públics, mitjançant el qual es reconeix el dret del ciutadà a relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de sistemes electrònics.

L'administració Digital és una nova forma de comunicació que canviarà la relació entre el ciutadà i l'Ajuntament, permetent comunicar-nos d'una forma més ràpida, senzilla i còmoda, alhora que s'intenten simplificar i millorar els processos administratius de l'Ajuntament.

Limit Tecnologies en UTE amb l'empresa IN2, adjudicataris del concurs, han implantat un conjunt d'eines de codi obert, conformant una Arquitectura tecnològica precisa on, l'aspecte més destacable, és la integració i la interconnexió entre totes elles.

La implantació de l'Administració Digital no és només un projecte tecnològic sinó que també afecta a altres àmbits, principalment a l'àmbit organitzatiu i a l'àmbit jurídic, per la qual cosa s'ha realitzat un important treball d'anàlisi dels processos administratius, al costat dels responsables dels mateixos. L'objecte d'aquesta anàlisi ha estat revisar al detall cadascun d'aquests processos per deixar clarament definit el flux de tramitació i intentar buscar, sempre que fos possible, la simplificació administrativa.

El conjunt d'eines utilitzades per a aquest projecte inclou: Una plataforma de validació, una base de dades de tercers, un registre d'entrada i sortida, el gestor d'expedients “Helium”, un gestor documental, la plataforma de tramitació “Sistra”, signatura digital I una passarel·la de pagament.