respect

Aplicació subcontractistes

Limit tecnologis ha desenvolupat una aplicació web per empreses constructores que els hi permet gestionar la relació amb els seus subcontractistes en l’àmbit de la documentació necessària relativa al personal, maquinaria i obres en les que aquests participen. L’objectiu de la aplicació es agiliztar la presentació de la documentació, reduint de manera important la dedicació que a aquests efectes ha de realitzar-se a l’empresa, així com millorant el control respecte dels recursos que aporta el subcontractista, disposar en temps reial del coneixement de quina es la situació legal del mencionats recursos i poder preveure qualque alteració en l’estat dels mateixos que pogués posar en risc el compliment normatiu en l’execució de l’obra.