respect

Gener 2010 - AD Municipal Consell Eivissa

Limit Tecnologies amb col.laboració de IN2 s’adjudiquen aquest concurs. L’objecte del contracte és millorar la qualitat dels serveis prestats als ciutadans de l’illa d’Eivissa mitjançant el desenvolupament d’una plataforma SOA que donaria solució a l’ús de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, en totes les fases dels serveis públics oferts pels Ajuntaments, els Consells i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.